Chile e Brasil

(Languages of this post: Interlingua, Spanish, Portuguese, English)

Sin frontieras con le Brasil, Chile es sovente vidite como un vicino distante. Nonobstante, le presentia brasilian in le pais sta a crescer, specialmente con respecto al numero de touristas brasilian.

Le falta de un frontiera commun inter le duo paises ha habite alicun avantages. Brasil e Chile non ha un grande quantitate de friction que sovente characterisa le relationes inter paises con frontieras commun.

In terminos de economia, le relationes inter Brasil e Chile es multo importante. Inter le nationes del America del Sud, solmente Argentina ha un major quantitate de commercio con le Brasil. Nonobstante, Chile ha adoptate un modello de disveloppamento differente de illo del Brasil, con un del economias le plus aperte del continente.

Le economistas crede que le commercio inter le duo paises pote crescer, specialmente in le sector de minas. Chile anque ha le potential de establir se como un platteforma de exportation pro le productos brasilian vendite al paises asian.

Con le cooperation de Bolivia, Chile e Brasil ha un plano para completar un corridor que connectara le portos del nord de Chile con le porto de Santos, in São Paulo.

Le relationes inter le governamento de Lula e le governamento socialiste de Chile ha essite cordial, e non se spera que illos va a deteriorar se in le election de un nove governamento conservative in Chile.

Sin fronteras con Brasil, Chile es a menudo visto como un vecino distante. Sin embargo, la presencia brasileña en el país está creciendo, especialmente en lo que respecta al número de turistas brasileños.

La falta de una frontera común entre los dos países ha tenido algunas ventajas. Brasil y Chile no tienen una gran cantidad de fricción que a menudo caracteriza las relaciones entre los países con fronteras comunes.

En términos de economía, las relaciones entre Brasil y Chile son muy importantes. Entre las naciones de América del Sur, sólo Argentina tiene más comercio con Brasil. Sin embargo, Chile ha adoptado un modelo de desarrollo distinto del brasilileño, con una de las economías más abiertas del continente.

Los economistas creen que el comercio entre los dos países puede crecer, especialmente en el sector minero. Chile también tiene el potencial de establecerse como una plataforma de exportación para los productos brasileños vendidos a los países asiáticos.

Con la cooperación de Bolivia, Chile y Brasil tienen un plan para completar un corredor que conectará los puertos del norte de Chile con el puerto de Santos, en São Paulo.

Las relaciones entre el gobierno de Lula y el gobierno socialista de Chile han sido cordiales, y no se espera que se deterioren con la elección de un nuevo gobierno más conservador en Chile.

Sem fronteiras com o Brasil, o Chile é muitas vezes visto como um vizinho distante. Mas a presença brasileira no país está crescendo, principalmente no que diz respeito ao número de turistas brasileiros.

A falta de uma fronteira comum entre os dois países teve algumas vantagens. Brasil e Chile não têm muito do atrito que muitas vezes caracteriza as relações entre os países com fronteiras comuns.

Em termos de economia, as relações entre Brasil e Chile são muito importantes. Entre as nações sul-americanos, só a Argentina tem mais relações comerciais com o Brasil. Mas Chile tem adotado um modelo de desenvolvimento diferente do brasileiro, com uma das economias mais abertas do continente.

Os economistas acreditam que relatções comerciais entre os dois países podem crescer, especialmente no setor de mineração. O Chile também tem o potencial para se estabelecer como uma plataforma de exportação para os produtos brasileiros vendidos para países asiáticos.

Com a cooperação da Bolívia, Chile e Brasil têm um plano para completar um corredor que vai ligar os portos do norte do Chile com o porto de Santos, em São Paulo.

As relações entre o governo de Lula e o governo socialista do Chile foram cordiais, e eles não são esperados a deteriorar-se com a eleição de um novo governo mais conservador em Chile.

Without borders with Brazil, Chile is often seen as a distant neighbor. But the Brazilian presence in the country is growing, especially with regard to the number of Brazilian tourists.

The lack of a common border between the two countries has had certain advantages. Brazil and Chile do not have much of the friction that often characterizes the relationships of countries with common borders.

In terms of economics, the relationship between Brazil and Chile is very important. Among the South American nations, only Argentina has more commercial relations with Brazil. But Chile has adopted a model of development different from the Brazilian one with one of the most open economies in the continent.

Economists believe that commercial relations between the two countries can grow, especially in the mining sector. Chile also has the potential to establish itself as an export platform for Brazilian goods sold to Asian countries.

With the cooperation of Bolivia, Chile and Brazil have a plan to complete a corridor that will link the ports of northern Chile with the port of Santos in Sao Paulo.

Relations between Lula’s government and the socialist administration of Chile have been cordial, and they are not expected to deteriorate with the election of a new more conservative government in Chile.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: