Un potentissime maniera de facilemente preparar textos bilingue pro le studio del linguas europee.

(Languages of this post: Interlingua, Spanish, Portuguese, French, Italian, and English, with text examples of a Danish newspaper article and its electronic translation into English)

Le sito http://www.europa.eu offere articulos de novas in multes ex le linguas de Europa. Io ha comenciate a copiar los electronicamente, traducer los al anglese con le traductor de Google, e usar Microsoft Word pro presentar le textos in un formato bicolumnar. Vos anque pote facer isto in vostre proprie studios.

Le traductiones in anglese non es perfecte, ma illos es un adjuta excellente pro comprender le textos original si vos non ha habite multe experientia con le linguas in le quales illos es redigite.

Como exemplo, io va a presentar infra un texto in danese e su traduction in anglese. (Io non sape como presentar iste duo textos in un formato bicolumnar in iste blog; ma si vos comprende le danese e le anglese, al minus un pauco, vos immediatemente videra le utilitate immense de usar le textos de europa.eu pro facilemente construer exercitios de lectura!)

El sito http://www.europa.eu ofrece noticias en muchas de las lenguas de Europa. He empezado a copiarlos electrónicamente, traducirlos al Inglés con el traductor de Google, y usar Microsoft Word para presentar estos textos en un formato bicolumnar. Usted también puede hacer esto en sus propios estudios.

Las traducciones en Inglés no son perfectas, pero ofrecen una excelente ayuda para la comprensión de los textos originales, si usted no ha tenido mucha experiencia en los idiomas en los cuales se publican.

Como ejemplo, voy a presentar a continuación un texto en lengua danesa y su traducción en Inglés. (No sé cómo presentar estos dos textos en un formato bicolumnar en este blog, pero si usted conoce el danés y el inglés, por lo menos un poco, va a ver inmediatamente la inmensa utilidad de utilizar los textos de europa.eu para construir fácilmente ejercicios de lectura.)

O site http://www.europa.eu oferece notícias em vários idiomas da Europa. Comecei a cópiá-las eletronicamente, traduzi-las em Inglês com o tradutor do Google e usar o Microsoft Word para apresentar estes textos em um formato bicolumnar. Você pode fazer isso em seus próprios estudos.

As traduções Inglês não são perfeitas, mas oferecem uma excelente ajuda para a compreensão dos textos originais, se você ainda não tiver muita experiência nas línguas em que são publicadas.

Como exemplo, vou apresentar abaixo um texto dinamarquês e sua tradução para Inglês. (Não sei como apresentar a estes dois textos em um formato bicolumnar neste blog, mas se você sabe o dinamarquês e Inglês, pelo menos um pouco, vai ver imediatamente a grande utilidade do uso destes textos facilmente construir exercícios de leitura.)

Le site http://www.europa.eu offer articles de nouvelles dans de nombreuses langues d’Europe. J’ai commencé à les copier par voie électronique, les traduire en anglais avec le traducteur de Google, et utiliser Microsoft Word pour présenter les textes dans un format bicolumnar. Vous pouvez faire la même chose dans vos propres études.

Les traductions en anglais ne sont pas parfaites, mais elles sont une aide précieuse pour la compréhension des textes originaux, si vous n’avez pas eu beaucoup d’expérience dans les langues dans lesquelles elles sont publiées.

Comme un exemple, je vais présenter ci-dessous un texte en langue danoise et sa traduction en anglais. (Je ne sais pas comment présenter ces deux textes dans un format bicolumnar dans ce blog, mais si vous connaissez le danois et l’anglais, au moins un peu, vous verrez immédiatement l’utilité immense de ces texts pour construire facilement des exercices de lecture.)

Il sito http://www.europa.eu offre articoli di notizie in molte lingue europee. Ho cominciato a copiare elettronicamente questi articoli, farne traduzioni in inglese con il traduttore di Google, e utilizzare Microsoft Word per presentare loro testi in un formato bicolumnar. Lei può fare la stessa cosa per studiare queste lingue.

Le traduzioni in inglese non sono perfette, ma anche se Lei ha solo una scarsa conoscenza di questa lingua, Lei scoprirà che questi esercizi saranno molto utili per ampliare la sua conoscenza di queste lingue.

Per fare un esempio, presenterò sotto un testo in danese e la sua traduzione in inglese. (Non so come presentare questi testi in un formato bicolumnar in questo blog, ma se Lei conosce il danese e inglese, anche se non le cognosce molto bene, Lei potrà vedere immediatamente l’immenso valore di questi testi per creare facilmente esercizi di lettura.)

The site http://www.europa.eu offers news articles in many of the languages of Europe. I have started to copy them electronically, translate them into English with Google’s translator, and use Microsoft Word to present the texts in a bicolumnar format. You can also do this in your own studies.

The translations in English are not perfect, but they are an excellent help for understanding the original texts if you have not had a lot of experience in the languages in which they are published.

As an example, I am going to present below a text in Danish and its translation in English. (I don’t know how to present these two texts in a bicolumnar format on this blog; but if you know Danish and English, at least a little, you will immediately see the immense usefulness of using the texts of europa.eu to easily construct reading exercises.)

.…………….

Konkurrencer om kunstprojekter, der slår et slag for børns rettigheder, iværksætteri og EU – med priser og offentlig opmærksomhed til vinderne
Hvordan mon det føles at få vist et værk i hele EU? Det vil vinderen af EU-Kommissionens plakatkonkurrence i anledning af Europadagen snart finde ud af.

1 700 bidrag under temaet “Jeg ♥ Europa” er strømmet ind fra alle kanter af EU i håb om at score førsteprisen – 2 000 euro (næsten 15 000 kroner) og lidt gratis reklame. Et ekspertpanel har allerede skåret antallet ned til 10 finalister. Nu er det din tur til at vælge din yndlingsplakat og afgive din stemme på nettet.

Hvis du ikke fik indsendt et bidrag eller bedre kan lide at arbejde i et team, er konkurrencen Vil du tegne en rettighed til mig? måske noget for dig. Den markerer 20-årsdagen for FN’s konvention om barnets rettigheder , som beskytter børns velfærd over hele verden. For at deltage skal du sammen med tre venner designe en plakat, der handler om en af rettighederne i konventionen. Vinderne inviteres på en tur til Bruxelles, hvor den bl.a. vil stå på sightseeing, og får overrakt en pris.

Fotokonkurrencen Hvad betyder euroen for os? giver dig også mulighed for at lave et projekt sammen med dine venner. I skal tage et billede, der illustrerer, hvad euroen betyder for jer, og skrive en kort forklarende tekst.

Konkurrencen Mit billede af Europa henvender sig til audiovisuelle kunstnere – i alle aldersgrupper og på alle niveauer. Brug Kommissionens digitale bibliotek til at lave en opfindsom videofilm, der appellerer til alle uanset alder og baggrund. Det er en stor opgave, men der er 10 000 euro (ca. 75 000) på højkant!

Og hvis du har en iværksætter i maven, hvorfor så ikke deltage i den europæiske iværksættervideokonkurrence? Brug din opfindsomhed og lav en videofilm, der fortæller om og giver lyst til at oprette en virksomhed.

Så frem med kreativiteten og vær med – held og lykke!

Competitions on art projects that strikes a blow for children’s rights, entrepreneurship and the European Union – with prizes and publicity for the winners

Wonder how it feels to see a work throughout the EU? It will the winner of the European Commission Poster Competition on the occasion of Europe Day will soon find out.

1 700 contributions under the theme “I ♥ Europe” have poured in from all corners of the EU, hoping to scoop the first prize – 2 000 euros (nearly 15 000 dollars) and a little free publicity. A jury has already cut the number down to 10 finalists. Now it’s your turn to choose your favorite poster and place your vote online.

If you did not get posted a contribution or more like working in a team that is competitive Would you sign a right for me? maybe something for you. It marks the 20th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child, which protects the welfare of children throughout the world. To participate, you along with three friends design a poster about one of the rights of the Convention. Winners will be invited on a trip to Brussels, where the particular will be sightseeing, and have handed over a price.

Photo Competition What does the euro for us? also allows you to do a project together with your friends. I must take a picture that illustrates what the euro means for you, and write a short explanatory text.

Competition My vision of Europe is aimed at audio-visual artists – of all ages and all levels. Use the Commission’s digital library to create an inventive video that appeals to all ages and backgrounds. It is a big task, but there are 10 000 euros (approx. 75 000) up for grabs!

And if you are an entrepreneur in the stomach, why not join the European launch video contest? Use your imagination and make a video that tells about and makes you want to create a business.

Looked forward with creativity and join us – good luck!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: